• Phần mềm quản lý đo kiểm

  1. Giới thiệu

  Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các công ty trong lĩnh vực sản xuất cần một phần mềm để quản lý các phiếu đo kiểm một cách chính xác đầy đủ và nhanh gọn thay cho việc lưu trữ thông tin giấy hoặc file Excel khi cần thì sẽ khó khăn trong việc báo cáo, xem lịch sử, quản lý thông tin.

  Phần mềm Quản lý đo kiểm ra đời nhằm đáp ứng các yêu cầu bài toán trên.

  2. Chức năng phần mềm


  - Quản lý thành viên

  - Quản lý menu chức năng

  - Quản lý phân quyền

  - Quản lý Lệnh sản xuất

  - Quản lý hợp đồng

  - Quản lý ca, kíp làm việc

  - Quản lý phiếu đo kiểm

  - Quản lý sản phẩm

  - Quản lý công đoạn

  - Quản lý báo cáo theo: thời gian, lệnh sản xuất, hợp đồng, nhân viên đo kiểm

  3. Các hình ảnh phần mềm
  (Đang cập nhật..)
  4. Video
  (Đang cập nhật..)
  5. Mô hình hệ thống


  - Phần mềm quản lý trên Server được phát triển dưới dạng Web Để thu thập số liệu từ phần mềm kết nối thiết bị đo.

  - Phần mềm kết nối thiết bị đo được kết nối với máy chủ thông qua giao thức TCP/IP thông qua Webservices nhằm xác thực người đo và kết quả phiếu đo.

  - Phần mềm quản lý dạng webbase được phát triển trên nền tảng của Microsoft

  - Hệ thống phần mềm được lập trình dựa trên Quy trình nghiệp vụ đã được thống nhất cũng như tư vấn của đơn vị thiết kế.ư

  6. Yêu cầu cơ bản về cấu hình của hệ thống

  - Microsoft Window server 2008 R2 trở nên

  - Microsoft SQL Server 2008 trở nên

  - .Net Framework 4.0 trở nên

  - IIS 6,5 hoặc 7.0 trở nên

Tổng quan

1. Giới thiệu

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các công ty trong lĩnh vực sản xuất cần một phần mềm để quản lý các phiếu đo kiểm một cách chính xác đầy đủ và nhanh gọn thay cho việc lưu trữ thông tin giấy hoặc file Excel khi cần thì sẽ khó khăn trong việc báo cáo, xem lịch sử, quản lý thông tin.

Phần mềm Quản lý đo kiểm ra đời nhằm đáp ứng các yêu cầu bài toán trên.

2. Chức năng phần mềm


- Quản lý thành viên

- Quản lý menu chức năng

- Quản lý phân quyền

- Quản lý Lệnh sản xuất

- Quản lý hợp đồng

- Quản lý ca, kíp làm việc

- Quản lý phiếu đo kiểm

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý công đoạn

- Quản lý báo cáo theo: thời gian, lệnh sản xuất, hợp đồng, nhân viên đo kiểm

3. Các hình ảnh phần mềm
(Đang cập nhật..)
4. Video
(Đang cập nhật..)
5. Mô hình hệ thống


- Phần mềm quản lý trên Server được phát triển dưới dạng Web Để thu thập số liệu từ phần mềm kết nối thiết bị đo.

- Phần mềm kết nối thiết bị đo được kết nối với máy chủ thông qua giao thức TCP/IP thông qua Webservices nhằm xác thực người đo và kết quả phiếu đo.

- Phần mềm quản lý dạng webbase được phát triển trên nền tảng của Microsoft

- Hệ thống phần mềm được lập trình dựa trên Quy trình nghiệp vụ đã được thống nhất cũng như tư vấn của đơn vị thiết kế.ư

6. Yêu cầu cơ bản về cấu hình của hệ thống

- Microsoft Window server 2008 R2 trở nên

- Microsoft SQL Server 2008 trở nên

- .Net Framework 4.0 trở nên

- IIS 6,5 hoặc 7.0 trở nên

Xem thêm >>
Sản phẩm cùng danh mục

Phần mềm quản lý ứng viên

Phần mềm quản lý ứng viên giúp đỡ cho các công ty làm về tuyển dụng nhân sự quản lý tốt hơn việc nắm rõ nhu cầu của khách hàng có nhu cầu tuyển dụng, các ứng viên có năng lực; đưa ra gợi ý về danh sách các ứng viên phù hợp với công việc đang theo dõi...

Phần mềm quản lý nhà may

Xây dựng phần mềm với mục đích quản lý toàn bộ hoạt động của nhà may trên hệ thống phần mềm

Phần mềm quản lý năng lực hành nghề

Phần mềm quản lý tập trung về Chứng chỉ năng lực hành nghề. Ứng dụng trong các ngành quan trọng như: xây dựng, y tế, giáo dục...

Phần mềm quản lý khách hàng BK (BK CRM)

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động tương tác, chăm sóc với khách hàng của mình, góp phần giúp hình thành nên các quan hệ khách hàng trung thành của doanh nghiệp

Phần mềm Logistcs

Nội dung đang cập nhật..

Phần mềm khảo sát

Nội dung đang cập nhật..